Historie SDH Velhartice

Sbor hasičů ve Velharticích funguje nepřetržitě od roku 1878.

První zmínka dochovaná v kronice obce o hasičské činnosti však pochází už z roku 1858, kdy obec měla svou stříkačku.

SDH Velhartice vede kroniku sboru, kam jsou zaznamenávány milníky z činnosti a života sboru. Od roku 2015 je vedena kronika kolektivu mladých hasičů. Od roku 2015 vydáváme výroční zpravodaj velhartických hasičů.

 

Začátky a vývoj požární ochrany v obci

"S myšlenkou na založení hasičského sboru pro Velhartice přišel tehdejší purkmistr Antonín Nudera, který dokázal získat pro svou myšlenku další nadšence z řad občanů z Velhartic. Dne 12. června 1878 svolal purkmistr Nudera své přátele do školní místnosti, kde jim vyložil své myšlenky a účel požárního sboru pro Velhartice. Účastníci této první schůzky byli již seznámeni se stanovami hasičstva a shodli se v tom, že požádají o schválení stanov a založení ve Velharticích o hasičský spolek, o jehož přospěšnosti bylo pochvalně hovořeno. Výnosem c. a k. místodržitelství v Praze ze dne 21. července číslo 39653 bylo sboru dobrovolných hasičů ve Velharticích oznámeno, že předložené stanovy jsou schváleny. "My, dnešní pokračovatelé práce našich dědů a otců, považujeme za rozhodující mezník ustavující schůzi z roku 1878, poněvadž sbor dobrovolných hasičů již byl sformován a čekal pouze na úřední schválení, které jak vidět, trvalo byrokratickému úřednímu aparátu značně dlouhou dobu."

"Sbor se pustil s chutí a nevšedním elánem do práce. Vždyť takový spolek zatím nikde v okolí nebyl. Členové sboru stáli při sobě, i když začátky byly více než těžké. Scházela výzbroj, stříkačka a nebylo ani peněz, které neměli členové sami, natož spolek. Proto je třeba si umět představit radostné pocity celého spolku, když obec zakoupila hasičům starou čtyřkolovou stříkačku bez hadic z Týnce u Klatov. její tehdejší pořizovací cena byla 300 korun, které sbor sám neměl.

Byla to opět obec Velhartice, která zakoupila pro hasiče starší výzbroj z Klatov. Z tohoto pohledu je možno proto považovat za skutečný mezník rok 1888, kdy bylo možné od firmy R. A. Smékal za 1260 Korun zakoupit zcela novou ruční stříkačku. V té době již byl hasičský sbor i v čele kulturního dění obce. Byly pořádány zábavy, věnečky, bály a máječky, které byly skoro jediným a hlavním finančním příjmem tehdejšího sboru. U občanů se těšily tyto zábavy značné oblibě. Byly hojně navštěvovány a silně podporovány. Rok od roku přibývalo členů, takže v roce 1906 měl sbor 23 členů činných a 36 členů přispívajících. Během třiceti let svého trvání se sbor zúčastnil hašení požárů i mimo Velhartice a to na Horách Matky Boží, v Kolinci, v Malonicích, v Hlavňovicích a v Mlázovech." (z publikace 100 LET POŽÁRNÍ OCHRANY, Velhartice, 1978)

 

Dřívější automobily velhartických hasičů

 • Peugeot DK 5 (po německé armádě)
 • Tatra 805 (od ČS armády)
 • Škoda 1203 s PPS 12 (od PÚ Klatovy)
 • Škoda 1203 (zakoupená od Plzeňského díla)
 • Cisterna ZIL (od PÚ Klatovy)

 

Vydané publikace

 • 100 let požární ochrany Velhartice, Albert Koželuh a spol, 1978;
 • Hasiči ve Velharticích, Ing. Pavel Prosr, 2008;
 • Zpravodaj velhartických hasičů, 2015, Jan Dufala; 
 • Zpravodaj velhartických hasičů, 2016, Jan Dufala;
 • Zpravodaj velhartických hasičů, 2017, Jan Dufala;
 • Zpravodaj velhartických hasičů, 2018, Jan Dufala.